Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Mokronosie

Organizacja i przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty


SZKOŁA PODSTAWOWA W MOKRONOSIE

SPRAWDZIAN ÓSMOKLASISTY  2020 – WPROWADZENIE


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 :

 

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży
potrwa od 16 do 18 czerwca
.
Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca.
Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca.
Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.


 

Na zakończenie szkoły podstawowej uczniowie będą przystępować do egzaminu ósmoklasisty. Po szczegóły zapraszamy Państwa na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnejhttps://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

W celu uzyskania szczegółowych informacji (m.in. daty, czas trwania i sposoby dostosowania) o planowanym egzaminie, zapraszamy na stronę http://okepoznan .pl/

Egzamin przeprowadzany przez trzy kolejne dni (oddzielny arkusz do języka polskiego i matematyki).

Czas trwania egzaminu.

- język polski - 120 min
- matematyka - 100 min
- język angielski - 90 min

Konstrukcja arkusza.

Arkusze będą uwzględniały proponowaną przez Informatory (właściwe dla danego przedmiotu) strukturę zadań i punktów.
- język polski - razem 17-26 zadań w arkuszu (w tym 5-9 zadań otwartych)
- matematyka - razem 19-23 zadań w arkuszu (w tym 5-7 zadań otwartych)
- język angielski - razem 45-55 zadań w arkuszu ujętych w 12-15 wiązkach (w tym min. 4 wiązki z zadaniami otwartymi oraz dłuższa wypowiedź pisemna, np. notatka, ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość, e-mail, wpis na blogu)

W związku z tymi zmianami i samym egzaminem szkoła zaplanuje i przeprowadzi egzaminy próbne dla uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej.

 

 

Sprawdzian ósmoklasisty:

język polski

  • arkusz standardowy 120 min.
  • arkusz dostosowany do 180 min.

 

matematyka

  • arkusz standardowy 100 min.
  • arkusz dostosowany do 150 min.

 

język obcy nowożytny

  • arkusz standardowy 90 min.
  • arkusz dostosowany do 135 min.
WYTYCZNE DOTYCZACE ORGANIZACJI

 I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1) zdający

 2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni

 3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

 5. Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń.

 6.  [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

7.  [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą .

 

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

 

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

3.  [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu

5. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

6.  Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

1) Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

 2) Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z informacją określoną w pkt 3.6.3. 2.8. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.


  Wytyczne dot. organizacji egzaminu

  Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu